Đăng ký khoá thiền

Xin kính mời quý vị tham gia Khoá Thiền Vipassana của Thầy Tuệ Từ!
Hiện tại, các Quý Thiền Sinh mới đăng kí theo form dưới đây: